2016-02-29

Transportstyrelsen utreder utveckling av miljözonerna

Allt fler flyttar in till städerna. Därför är det viktigt att skapa attraktiva och hållbara stadsmiljöer. Det kräver bl a tystare fordon med låga emissionsnivåer. Regeringen har därför gett Transportstyrelsen i uppdrag att föreslå hur dagens miljözonsbestämmelser kan utvecklas för att bättre bidra till att miljökvalitetsmålen och målen för de transportpolitiska målen uppnås.

I uppdraget ingår bl.a. att lämna förslag på hur miljözonsbestämmelserna kan användas för att premiera tysta och emissionsfria fordon, såväl lätta som tunga. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2016. Miljözoner finns i dag i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Helsingborg och Lund. Med stöd av miljözonsbestämmelserna kan kommuner besluta om att utestänga vissa tunga fordon (lastbilar och bussar) från stadskärnor och andra särskilt miljökänsliga områden genom att införa en miljözon som en åtgärd för att förbättra luftkvaliteten i dessa områden. 

Läs mer om uppdraget