2016-11-18

Utveckla "lågtrafikerade" regionala tågbanor

Vad håller på att hända med hela folkets järnväg? Det var rubriken för ett möte för ansvariga inom kollektivtrafik och länsplaneupprättare den 17 november. Västra Götalandsregionen som arrangerade mötet berättade om sitt arbete med att synliggöra de regionala järnvägarnas betydelse.

Trafikverket, som kallar dessa banor lågtrafikerade, deltog på mötet och berättade att de föreslagna höjningarna av anslagsnivåer inte kommer att minska underhållsskulden för annat än stambanorna. De regionala banorna är alltså fortsatt både i behov av underhåll och på längre sikt hotade av nedläggning utan tillskott av nya resurser. Den nuvarande trenden är stick i stäv mot de regionala utvecklingsintentioner som finns för de flesta av dessa banor både vad gäller persontågs- och godstrafik.

Mötet enades om att vägen framåt är att utveckla och inte avveckla. Därför måste vi samverka och gemensamt lyfta upp de samlade nyttorna och behoven på den nationella politiska arenan just utifrån ett samhällsnyttoperspektiv. Svensk Kollektivtrafik kommer därför att sammanställa uppgifter på en nationell nivå som bas till ett gemensamt påverkansarbete.

Vi påbörjar arbetet genom att ta fram en mall där våra medlemmar inrapporterar uppgifter per bana så att vi kan göra en sammanställning som sedan kan kläs med samhällsnyttoaspekter. Frågan kommer också att tas upp på kommande järnvägsnätverksmöte den 9 december. Från Svensk Kollektivtrafiks styrelse deltog bland annat Tommy Levinsson och Ulrika Frick, utöver detta deltog ett flertal ledamöter från vår järnvägspolitiska strategigrupp.