Program för omstart av kollektivtrafiken

Svensk Kollektivtrafik vill stärka och utveckla Sverige genom en grön och socialt hållbar omstart där kollektivtrafiken används som verktyg för vidgade arbetsmarknadsregioner, minskade klimatutsläpp och minskat utanförskap. För att säkra omstarten krävs framsynta, kraftfulla och konsekventa politiska beslut i regeringen, riksdagen, regionerna och kommunerna som ökar kompensationen, minskar kollektivtrafikens kostnader, undviker nya kostnadsökningar och ökar kollektivtrafikresandet och biljettintäkterna. Vi har därför tagit fram ett program med 42 politiska förslag för omstart av kollektivtrafiken och Sverige.

Med en resandeminskning på 42 procent under 2020 är kollektivtrafiken ett av de färdmedel som drabbats hårdast under pandemin. Konsekvensen har blivit mycket stora intäktsförluster. Jämfört med 2019 minskade biljettintäkterna med 7,2 miljarder kr 2020. Förluster som under 2021 kommer växa till 7,5 miljarder kr enligt vår senaste prognos.

En tydlig slutsats i rapporten Kollektivtrafikens ekonomiska återhämtning efter coronapandemin är att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna inte kommer att klara av att hantera de ekonomiska underskotten till följd av pandemin på egen hand. Utan statliga åtgärder för att öka kollektivtrafikresandet och minska underskotten kan konsekvensen bli höjda biljettpriser eller minskat kollektivtrafikutbud, samtidigt som kollektivtrafiken är nödvändig för omstarten av Sverige.

Snabb och effektiv kollektivtrafik spelar i dag en avgörande roll för att vidga människors arbetsmarknader och göra det lättare för företagen att rekrytera personal med rätt kompetens, vilket i sin tur ökar produktiviteten, höjer lönerna och ökar sysselsättningen.

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna leder i dag utvecklingen mot en fossilfri transportsektor. Över 92 procent av kollektivtrafiken med buss körs med förnybara drivmedel eller el. Spårvagnarna och tunnelbanorna går till 100 procent på el och tågen drivs helt på el med undantag av några få banor som inte elektrifierats. Eftersom kollektivtrafikens utsläpp är så låga uppnås den största klimateffekten genom att öka kollektivtrafikandelen.
Kollektivtrafiken spelar en viktig roll för att bryta utanförskap, minska barriärer och förbättra integrationen. Utan kollektivtrafik skulle stora grupper förlora tillgängligheten till arbetsplatser, fritidsaktiviteter och service. Segregationen och de sociala klyftorna skulle öka.

Vi vill stärka och utveckla Sverige genom en grön och socialt hållbar omstart där kollektivtrafiken används som verktyg för vidgade arbetsmarknadsregioner, minskade klimatutsläpp och minskat utanförskap. För att säkra omstarten krävs framsynta, kraftfulla och konsekventa politiska beslut i regeringen, riksdagen, regionerna och kommunerna som ökar kompensationen, minskar kollektivtrafikens kostnader, undviker nya kostnadsökningar och ökar kollektivtrafikresandet och biljettintäkterna.

Vi har därför tagit fram detta program med 42 politiska förslag för omstart av kollektivtrafiken och Sverige. Några förslag bör genomföras av såväl regering och riksdag som kommunerna.

Kontaktperson: Lars Sandberg, analytiker Svensk Kollektivtrafik

Förslag till regering och riksdag

 1. Staten måste kompensera de regionala kollektivtrafikmyndigheterna fullt ut

 2. Villkora inte kompensationen till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna

 3. Ersätt reseavdraget med en avståndsberoende och färdmedelsneutral skattereduktion för arbetsresor som förbättrar möjligheterna att bo och verka i landsbygd

 4. Ta bort förmånsskatten på månadskort och årskort i kollektivtrafiken

 5. Öka efterlevnaden av förmånsbeskattningen av gratis parkeringsplats vid arbetet

 6. Ta bort subventionen av förmånsbil som inte är miljöbilar

 7. Sänk momsen på kollektivtrafik från 6 till 0 procent men behåll avdragsrätten för ingående moms

 8. Alla kostnader för investeringar, uppdateringar och risker för ERTMS ombordutrustning måste tas av staten

 9. Skjut upp övergången till det nya signalsystemet ERTMS

 10. Behåll skattebefrielsen på ren och höginblandad HVO och RME

 11. Beskatta el som används i bussar på samma sätt som el som används i spårtrafiken

 12. Se över och komplettera finansieringen av kollektivtrafik

 13. Reducera och kreditera banavgifterna under coronapandemin

 14. Ta bort trängselavgiften i banavgiften

 15. Inför det nationella biljettsystemet med helstatlig finansiering.

 16. Underlätta samordning mellan färdtjänst, skolskjuts sjukresor och linjelagd kollektivtrafik

 17. Prioritera pendel- och regionaltågstrafiken vid underhållsåtgärder på järnvägen

 18. Förenkla och utveckla reglerna för stadsmiljöavtalen

 19. Garantera regional- och pendeltågstrafiken fler tåglägen i rusningstrafik

 20. Öka punktligheten i kollektivtrafiken

 21. Öka anslagen till länsplanerna 

 22. Återinför den statliga medfinansieringen till rullande materiel för regional kollektivtrafik

 23. Inför statlig medfinansiering till depåer

 24. Reformera de samhällsekonomiska kalkylerna

 25. Ge Trafikverket i uppdrag att konsekvent planera och utföra samtliga steg i fyrstegsprincipen

 26. Anslå öronmärkta medel till framkomlighetsåtgärder för busstrafiken

 27. Anlägg kollektivtrafikkörfält

 28. Prioritera kollektivtrafiken vid trafiksignalerna

 29. Planera och samordna vägarbetena bättre

 30. Förbättra planeringen och samordningen banunderhållet

 31. Stärk kollektivtrafikens roll i den fysiska planeringen  

 32. Säkra biljettintäkterna genom en ny lagstiftning för biljettkontroller

Förslag till kommunerna

1. Sprid ut start- och sluttiderna för skolorna under längre tid

2. Genomför marknadsföringskampanjer för ökat kollektivtrafikresande

3. Stärk kollektivtrafikens roll i den fysiska planeringen

4. Sänk hastigheten för bilar på kommunala vägar och gator

5. Höj parkeringsavgifterna och minska utbudet av parkeringar

6. Förbättra bytespunkterna

7. Anlägg kollektivtrafikkörfält

8. Prioritera kollektivtrafiken vid trafiksignalerna

9. Ta bort gatuparkeringar utmed busslinjerna

10. Planera och samordna vägarbeten bättre

Folder med våra 42 punkter till politiker

Program för omstart av kollektivtrafiken