Rekommendationer angående resor för flyktingar från Ukraina

Massflyktsdirektivet ger inte automatiskt rätt till fria resor för flyktingar. För att underlätta resandet för flyktingarna erbjuder ett flertal trafikföretag i Europa fria resor. Även i Sverige har ett antal regionala kollektivtrafikmyndigheter beslutat att temporärt godkänna ukrainska pass eller id-handlingar som giltiga färdbevis. I ett längre perspektiv och framför allt om antalet flyktingar kommer att öka är Svensk Kollektivtrafiks uppfattning att det behövs en tydligare ansvarsfördelning när det gäller flyktingars resor och dialog förs med berörda myndigheter.

Rekommendationer

1. Transitresa
Med transitresa menar vi flyktingens resa från gränsövergång till Migrationsverkets ansökningsenheter eller första boende. 

För att underlätta transitresandet från gränsövergången till Migrationsverkets ansökningsenheter, eller till ett första boende rekommenderar vi att den regionala kollektivtrafikmyndigheten efter överenskommelse med Migrationsverket kan bistå med att tillhandahålla särskild trafik.

Som ett alternativ eller komplement, kan den regionala kollektivtrafikmyndigheten också erbjuda flyktingen en tidsbegränsad biljett för att kunna resa till sitt boende.


2. Resor vid vistelse
Med resor vid vistelse menar vi dagligt resande för flyktingen när man har uppehållstillstånd.

Svensk Kollektivtrafik anser att alla resenärer i kollektivtrafiken ska ha giltiga biljetter ur det ordinarie biljettsortimentet. För att underlätta flyktingars resor rekommenderar vi att samverkan kan ske med Migrationsverket regionalt och om behov finns kan avtal tecknas mellan den regionala kollektivtrafikmyndigheten och Migrationsverket rörande försäljning av biljetter som flyktingarna kan använda. Det här var en modell som flera regioner tillämpade under flyktingkrisen 2015.

För skolresor och sjukresor gäller samma regler som för svenska medborgare eftersom flykting med uppehållstillstånd har rätt till skolgång samt även sjukvård.

Kontaktperson: 
Johan Wadman, vd Svensk Kollektivtrafik