Remissyttrande: Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde

Svensk Kollektivtrafik har yttrat sig över remissen ”Ett gemensamt europiskt järnvägsområde” som handlar om att förändra järnvägslagen utifrån en revidering av 1:a järnvägspaketet (EU-direktiv 2012/34/EU).

Svensk Kollektivtrafik ser positivt på den uttryckta ambitionen att förenkla och minska detaljeringsgraden. Eftersom det endast är lagförslaget och inte den mer detaljerade förordningen som varit på samråd finns dock risk att detaljstyrningen i slutändan ändå ökar.

I övrigt är det önskvärt att lagstiftaren vid författningsförändringar alltid reflekterar över hur det påverkar konkurrensförhållande för de olika kollektiva färdmedlen. Med lagt förslag kommer nämligen angörande busstrafik att kunna särbehandlas negativt jämfört med tågtrafik vid stationer.

Läs hela remissvaret