Remissyttrande: Genomförandeutredningen Ny upphandlingslagstiftning

Svensk Kollektivtrafik har svarat på remissen till ”Genomförandeutredningen Ny upphandlingslagstiftning” (SOU 2014/51 samt DS 2014:25).

- I remissvaret trycker vi bland annat på att det är förvånande att regeringen valt att använda sig av en referensgrupp istället för sedvanlig särskild expertmedverkan från intressenter, då vi anser att en referensgrupp inte kan anses vara tillräcklig för en så här omfattande utredning, säger Stefan Sedin, vd, Svensk Kollektivtrafik.

Svensk Kollektivtrafik anser även att nuvarande ordning för överprövning bör förändras så att rättssäkerheten förbättras och en nationell rättspraxis kan bildas, samt att det finns ett behov av att förenkla EU:s upphandlingsdirektiv, och att det behovet kvarstår, även om vissa delar av det nya regelverket blivit något mer flexibla.

Läs hela remissvaret