Remissyttrande: Justitiedepartementets promemoria om resenärers rättigheter

Svensk Kollektivtrafik har getts möjlighet att inkomma med ett fördjupat yttrande till Justitiedepartementet enligt skriftväxling den 28 april 2014. Inför detta yttrande har samråd hållits med ett urval av organisationens medlemmar.

Lagförslagets bygger i grunden på det lagförslag (SOU 2009:81) som togs fram av Lundinutredningen i samband med det aldrig genomförda förslaget till ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39). Det innebär att lagförslaget är ämnat att skydda resenärer på en helt avreglerad marknad, vilket inte är den situation som nu råder. Lagförslaget har ytterligare kompletterats i en departementskrivelse (DS 2013:44).

Lagförslaget har vällovliga inslag då det avser att vara färdmedelsneutralt. Svensk Kollektivtrafik ställer sig dock mycket tveksamma till lagförslaget som helhet då det kommer att skapa situationer som varken är gynnsamma för resenärer eller trafikföretag.

Läs hela remissyttrandet