Remissyttrande: Taxiverksamheten som helhet

Svensk Kollektivtrafik har svarat på Transportstyrelsen remiss ”Regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg”. Transportstyrelsens rapport innehåller en omfattande beskrivning av sedan tidigare påtalade problem och förhållanden inom taxinäringen bl.a. förarlegitimation, lokalkännedom, regler runt taxametern, tillstånd, fordon samt prissamverkan i glesbygd.

Svensk Kollektivtrafiks synpunkter har främst fokus på den offentligt upphandlade trafiken och har i stort inget att invända mot de förslag som redovisas i rapporten.

Läs hela remissyttrandet