Remissyttrande: Tillträde till COTIF 1999

COTIF är en internationell överenskommelse mellan 42 stater rörande internationella järnvägstransporter. Sverige har redan tidigare undertecknat avtalet men ännu inte införlivat detta i lagstiftningen. Vissa av reglerna gäller dock redan då de införlivats i förordningen om Tågpassagerares rättigheter (EG 1071/2007).

De viktigare förändringarna som träder i kraft om COTIF 1999 görs till svensk lag är att samma villkor gäller som i våra grannländer samt att ansvaret mellan trafikföretag och infrastrukturförvaltare tydliggörs.

Läs hela remissvaret