Remissyttrande angående Lag om resenärers rättigheter, hävning av köp av periodbiljett (Ju2013/4865/L3)

Justitiedepartementet föreslår nya regler kring hävning av periodbiljetter. Svensk Kollektivtrafik avstyrker delar av förslaget.

Lämpligen bör man kunna ta avstamp i liknande skrivningar som finns i konsumentköplagen som är mer rimliga istället för att skapa särlösningar för kollektivtrafiken. Resenärstrygghet är givetvis viktigt, men förslaget riskerar att leda till tveksamma situationer vilka varken gynnar resenärerna eller våra medlemmar.

Förslaget måste ha sin utgångspunkt i kollektivtrafikens förutsättningar, undvika onödig detaljstyrning och stimulera till möjligheter att tjänsteutveckla på en nyligen avreglerad marknad. Då det som remitteras endast är två paragrafer i en tänkt resenärslagstiftning är det dessutom svårt att bedöma konsekvenserna.

Vår bedömning är att förslaget åtminstone delvis går emot intentionerna i ”Res lätt med biljett” Ds 2015:11 och ”En modern reglering av järnvägstransporter” SOU 2015:9.

Läs hela remissvaret