2015-05-13

Remissyttrande: God bebyggd miljö

Svensk Kollektivtrafik har svarat på remiss angående förslag till strategi för god bebyggd miljö. Förslaget är framtaget av Boverket och Svensk Kollektivtrafik har en rad synpunkter bland annat att strategin behöver kompletteras med etappmål för kollektivtrafiken.

Vi föreslår också att ett kollektivtrafikkriterium införs i allt planarbete och att Trafikverket får ett tydligt sektorsansvar för kollektivtrafiken.  

Läs mer i hela remissyttrandet.