2015-10-23

Remissyttrande: Järnvägsnätbeskrivning 2017 (JNB)

Samlingen dokument som kallas JNB är mycket omfattande, delvis ostrukturerat och kräver väldigt mycket kunskap och administrativ kompetens av den enskilda parten som ska söka tåglägen. Svensk Kollektivtrafik menar i sitt remissyttrande att det innebär en uppenbar risk för ett alltför stort instegshinder på en avreglerad marknad.

Yttrandet har även en rad kommentarer till olika delar av dokumentet, bland annat kring bristande riskanalys, beaktandet av den kommande lagstiftningen för regionala resenärsrättigheter och vikten av en tidig dialog.

Läs hela remissyttrandet.