Remissyttrande: Tilldelning av koncessioner för kollektivtrafik

Svensk Kollektivtrafik avstyrker förslagen om komplettering av bestämmelser i EU:s kollektivtrafikförordning samt förslaget att en regional kollektivtrafikmyndighet inte ska få tillämpa de möjligheter som EU:s kollektivtrafikförordning ger att direkttilldela avtal om allmän trafik av mindre värde eller som avser järnvägstransporter. Det finns ingen anledning att i Svensk rätt föreskriva konkurrensutsättning i större utsträckning än vad EU-rätten föreskriver.

Svensk Kollektivtrafik föreslår istället att en vägledning tas fram, som beskriver tillvägagångssättet vid upphandling och upprättande av koncessionsavtal för kollektivtrafik med nu rådande regelverk.

Läs hela remissyttrandet här