Remissyttrande: TSF 2014-263 om TSD Trafikstyrning och signalering i det transeuropeiska järnvägssystemet

Transportstyrelsens föreskrift (TSFS 2012:135) om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemen Trafikstyrning och signalering i det transeuropeiska järnvägssystemet föreslås träda ikraft den 1 juli 2015. Svensk Kollektivtrafik har i veckan besvarat ett samråd i denna fråga.

Samrådshandlingen är fördömligt upplagd och de synpunkter Svensk Kollektivtrafik har rör främst konsekvensbeskrivningens kostnadsuppskattningar för järnvägsföretagen i allmänhet och våra medlemmar i synnerhet.

Vår uppfattning är att kostnaderna för den nu tvingande installationen av GSM-R filter underskattas, tekniska osäkerheter, tidspress, projekteringskostnader samt även kostnader för stillestånd och ersättningstrafik saknas i kalkylerna. I övrigt öppnar införlivandet i svensk lag för laglighet att installera ovannämnda filter, vissa standardiseringar och utbetalning av EU-medel för ERTMS-anpassningar.

Läs remissvaret i sin helhet