2015-09-30

Undantag i reglerna försvårar för resenären

Svensk Kollektivtrafik delar de flesta slutsatser i järnvägsutredningens slutbetänkande ”En modern reglering av järnvägstransporter”. I remissyttrandet tillförs dock några punkter, bland annat kring konsekvensanalys, resenärsperspektiv och regressrätt.

Utredningen föreslår bland annat att den spårtrafik som idag inte omfattas av CIV 1999 också bör omfattas för att skapa enhetlighet för resenärer och trafikföretag. Svensk Kollektivtrafik stödjer denna tanke men påpekar att det är olämpligt ur ett resenärsperspektiv att föreslå undantag för regler kring passagerarrättigheter som ingår för övrig trafik. Eftersom lagstiftningen alltså även ska innefatta spårvagn och tunnelbana bör man göra en konsekvensanalys för att se nytta och effekt av att införliva dem i lagen.

Svensk Kollektivtrafik stöder även förslaget om en regressrätt riktad mot infrastrukturförvaltaren. Det leder till ökad effektivitet hos infrastrukturförvaltaren och minskade kostnader för trafikföretagen. Däremot måste regressrätten även innefatta ersättning vid bristande information. Regressrätten måste dessutom införas helt oberoende av eventuell ersättning via kvalitetsavgifter. I svaret påpekas att reglering kring regressrätt måste göras till en avtalsfråga snarare än en domstolsfråga.