2015-05-04

Remissyttrande: "Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016"

Svensk Kollektivtrafik har svarat på remissen angående Finansdepartementets promemoria ”Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016”.

Regeringen föreslår ett antal höjningar av energiskatten för dielsel och biobränsle (RME och HVO) 2016 samt att bränsleskatterna ska följa BNPtillväxten med en schablonhöjning av KPI plus 2 procent per år. Svensk Kollektivtrafik är starkt kritiskt till de föreslagna förändringarna.

Läs hela remissvaret