2015-09-23

Remissvar: Många fördelar med långa bussar

Långa bussar innebär ökad säkerhet i stadsmiljö och är ett miljövänligt och kostnadseffektivt alternativ. Därför anser Svensk Kollektivtrafik att det ska fortsätta vara tillåtet i Göteborg. Det framgår av remissvaret angående förslag till Transportstyrelsens föreskrifter om största tillåten längd på ledbussar i Göteborgs kommun.

Som exempel nämns Brunnsparken som är en av Göteborgs tyngsta hållplatser med hård trafikbelastning. Trots Brunnsparkens utformning, med ett högt antal oskyddade trafikanter, har Västtrafik inga olyckor eller incidenter relaterade till befintliga 24-meters bussars längd jämfört med konventionella ledbussar.