2016-08-23

Analys krävs för bonus-malussystemets konsekvenser

Svensk Kollektivtrafik är i grunden positiv till det införs ett nytt bonus–malus-system för nya lätta fordon eftersom detta kommer att öka efterfrågan på fordon med relativt sett lägre koldioxidutsläpp. Det framgår i ett remissvar till Finansdepartementet.

Svensk Kollektivtrafik är däremot mycket kritiskt till att konsekvenserna för kollektivtrafiken inte har analyserats i utredningen ”Ett bonus–malus-system för nya lätta fordon” (SOU 2016:33). Personbilar och lätta bussar används i dag för färdtjänst, skolskjuts, sjukresor och för anropsstyrd kollektivtrafik och den anropsstyrda kollektivtrafiken väntas dessutom öka i omfattning. År 2015 användes över 7000 personbilar i kollektivtrafik som upphandlats av kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheterna. De skatteförändringar som utredningen föreslår kommer att få ekonomiska konsekvenser för regionala kollektivtrafikmyndigheter, landsting/regioner och kommuner. Vilka går inte att säga eftersom Bonus-malus utredningen inte analyserat konsekvenserna för kollektivtrafiken och dess ägare.    

Ta del av remissen här.