2016-08-23

Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor till och från arbetet

Svensk Kollektivtrafik är mycket kritiskt i sitt remissvar till Finansdepartementet som vill höja beloppsgränsen för reseavdrag med det uttalade syftet att undvika att personer som arbetspendlar med kollektivtrafik istället för med bil ska få göra avdrag.

Finansdepartementets förslag motverkar de transportpolitiska målen, kollektivtrafikbranschens fördubblingsmål som riksdag och regering ställt sig bakom och försvagar de ekonomiska incitamenten att välja kollektivtrafiken istället för bil, tvärt emot vad regeringen skrev så sent som i den ekonomiska vårpropositionen i april. 

Ta del av remissvaret här.