2016-04-07

Öka forskningen för omställning av transportsystem

Energiforskningsanslaget bör öka för att snabba på utvecklingen mot ett hållbart transportsystem. Omställningen kräver forskningsinsatser kring styrmedel som styr mot mer kollektivtrafik och spårtrafik. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i ett remissvar till Miljö- och energidepartementet.

Energimyndighetens underlag till regeringen innehåller en strategi för forskning och innovation för åren 2017–2020. I remissvaret framhåller Svensk Kollektivtrafik bl.a. vikten av styrmedelsforskning. Den tekniska utvecklingen kommer inte att vara tillräcklig för att uppnå fossiloberoende inom vägtrafiken till 2030. Det kommer att behövas förskjutningar i transportarbetet mellan trafikslagen, inte minst från personbil till kollektivtrafik. Om staten menar allvar med målet om fossiloberoende transportsystem och med övriga klimatmål behövs det styrmedel som styr mot förskjutningar i transportarbetet till mer kollektivtrafik och spårtrafik.

Kunskapen om effekterna på kollektivtrafikområdet av olika styrmedel är bristfällig, bl.a. när det gäller styrmedlens bidrag till måluppfyllelsen och styrmedlens kostnadseffektivitet och påverkan på kollektivtrafikresandet. Svensk Kollektivtrafik anser därför att det är särskilt viktigt med forskning och fördjupad kunskap om styrmedel som påverkar människors val av transportmedel, hur man kan implementera och kombinera styrmedel samt olika styrmedels effektivitet och i vilken grad de bidrar till måluppfyllelse.

Energimyndigheten anser att det är befogat att höja ambitionsnivån på forsknings- och innovationsanslaget så att det står i bättre proportion till Sveriges ambitiösa energi- och klimatpolitik. Det håller Svensk Kollektivtrafik med om och delar även bedömningen att ytterligare forskning behövs för att förstå och belysa vad som påverkar olika aktörers energi- och transportval och vanor.

Läs hela remissvaret