2016-09-21

Kritik av Transportstyrelsens rutiner

Arbetssättet behöver ändras inom Transportstyrelsen för att inte svenska intressen och erfarenheter i järnvägsfrågor helt ska bli bortdribblade på EU-arenan. Den kritiken framför Svensk Kollektivtrafik i ett remissvar och uppmanar myndigheten att skyndsamt upprätta rutiner för en förbättrad hantering och dialog.

Regler som träder i kraft med korta varsel innebär att nya förhållningssätt och krav inte hinner komma in i budgetar, därför är det av största vikt att de går ut på remiss i god tid.
Svensk Kollektivtrafik som företräder den samhällsorganiserade persontågstrafiken och därmed närmare 600 fordon behöver få ta del av planerna innan de redan är klubbade i Bryssel. I svaret konstateras att remisser eller andra sätt att ges möjlighet att lämna synpunkter måste göras i tidigare skede i besluts- och genomförandeprocessen.

Ta del av remissvaret här