2016-09-29

Remissvar: Funktionella regioner kräver riktade anslag för infrastrukturen

Det regionala resandet måste underlättas om regeringen vill förbättra sysselsättningen, bostadsförsörjningen och den ekonomiska tillväxten i den nya regionreformen. Därför behövs även riktade anslag utöver planerade infrastruktursatsningar. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i sitt remissvar angående Indelningskommitténs betänkande "Regional indelning – tre län".

Utbyggd regional kollektivtrafik är helt avgörande för att regionreformen ska bli en framgång. För att de nya regionerna ska svetsas samman till funktionella regioner, med god tillgänglighet till samhällsservice, kultur, handel och fritidssysselsättningar, och den regionala tillväxten stimuleras måste den regionala kollektivtrafiken byggas ut.

Det behövs därför riktade anslag utöver planerade infrastruktursatsningar, skriver Svensk Kollektivtrafik och menar att regeringen ska ge Trafikverket i uppdrag att beakta de behov som finns i de nya regionerna för att de ska bli funktionella.

Ta del av remissvaret här.