2016-02-23

Remissyttrande: Utveckla istället för avveckla trafiken på de lågtrafikerade banorna

Utveckla istället för att avveckla trafiken på de banor som Trafikverket kallar lågtrafikerade banor. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i sitt remissvar om Trafikverkets inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029.

Många av dessa banor är högtrafikerade med regional trafik och utgör stommen för effektiva transporter i växande arbetsmarknadsregioner.  Deras betydelse kommer att öka ytterligare för att bygga samman de nya regionerna till större funktionella regioner. Svensk Kollektivtrafik anser inte att, som Trafikverket föreslår, standarden på lågtrafikerade banor där det i dag går regional persontågstrafik ska sänkas eller att dessa banor ska stängas. I stället bör Trafikverket ta fram en strategi för hur det lågtrafikerade järnvägsnätet ska prioriteras. Dessutom anser Svensk Kollektivtrafik att det behövs särskilda statliga investeringar i banor för regional trafik som ger kort restid, hög turtäthet och hög kapacitet. För att minska punktlighetsproblemen och långsiktigt sänka underhållskostnaderna måste även resurserna till järnvägsunderhåll öka så att Trafikverket kommer tillrätta med det eftersläpande underhållet till år 2029.

Ta del av remissyttrandet här