2016-06-07

Svensk Kollektivtrafiks bidrag till fossilfri strategi

Energimyndigheten har fått regeringens uppdrag att ta fram en strategi för fossilfri transportsektor.

Inför framtagandet av strategin har Energimyndigheten efterfrågat skriftliga bidrag. För att öka kollektivtrafikandelen och växla över till ett mer transportsnålt samhälle föreslår Svensk Kollektivtrafik bl.a. att reseavdraget görs färdmedelsneutralt och avståndståndsberoende, att ökat kollektivtrafikresande prioriteras i infrastrukturplaneringen samt att stadsmiljöavtalen utvecklas och förstärkas. I syfte att underlätta övergången till förnybara energislag föreslår vi en långsiktig, stabil och hållbar beskattning av icke-fossila bränslen. 

Läs hela svaret här.