2016-04-29

Tillgänglighetsplan behöver förtydligas

EU ställer krav på att medlemsstaterna ska ta fram genomförandeplaner för att undanröja tillgänglighetshinder i tåg och på stationer.

Svensk Kollektivtrafik pekar i sitt remissvar angående förslaget till svensk genomförandeplan på att förslaget behöver förtydligas när det gäller mindre arbeten som inte kräver nytt godkännande från Transportstyrelsen, kommande inventeringar och av station manager.

Ta del av remissvaret här.