2017-08-24

Cyklar på körbanan ger problem för busstrafiken

Svensk Kollektivtrafik är kritiska till regeringens förslag att tillåta cykel och moped på körbanor med hastighetsgräns på 50 km/timme eftersom det försämrar framkomligheten för bussar.

En utökad möjlighet att cykla på körbanan får inte heller ses som ett alternativ till att bygga nya cykelbanor och cykelfält. Det framgår av remissvaret för Promemoria Cykelregler, som redogör möjliga regeländringar inom ramen för regeringens första nationella cykelstrategi.

Svensk Kollektivtrafik delar synen om att ökat resande och transporter med cykel är viktiga faktorer för att åstadkomma ett hållbart transportsystem. En ökad och säker cykling handlar inte i första hand om fler eller förändrade regler utan att det krävs mer och bättre cykelinfrastruktur samt bättre drift och underhåll av denna. I svaret finns även en önskan om att de olika väghållarna i landet kunde enas om en och samma färg på asfaltsytan vid cykelöverfarter, för ökad tydlighet och trafiksäkerhet. 

 

Ta del av remissvaret här.