2017-03-09

Rätt incitament kan minska flygets klimatpåverkan

Flygets, liksom den övriga transportsektorns, ökande klimatpåverkan måste brytas. Men flygskatteutredningens förslag saknar direkt koppling till utsläppsmängder av växthusgaser.

Den kan därför inte användas för att särskilja flygplan med olika bränsleförbrukning och uppmuntrar inte flyget till effektivare transporter eller att gå över till ickefossila drivmedel. Svensk Kollektivtrafik ställer sig inte bakom utredningens förslag som varit ute på remiss, utan anser istället att incitament för ökad användning av biobränsle inom flyget ska införas.

Ta del av remissvaret här.