2017-06-16

Gör om hela rapporten

Dra tillbaka rapporten och låt regeringen ge direktiv till en ny utredning som görs om från grunden. Den hårda kritiken ger Svensk Kollektivtrafik i sitt remissvar angående Trafikanalys rapport Ny målstyrning för transportpolitiken.

Kritiken rör en rad områden, bland annat att Trafikanalys inte har fört en dialog med berörda aktörer inför framtagandet av förslagen och inte beaktat viktiga förslag i Miljömålsberedningens betänkande eller argumenterat varför man inte gjort det trots regeringens direktiv. Förslaget om ettåriga prioriteringar riskerar att göra transportpolitiken mycket kortsiktig och ryckig och Trafikanalys har lagt fram en ofärdig rapport med i vissa fall ofullständiga förslag, där det saknas argument för många av förslagen och det inte finns några analyser av deras konsekvenser. Dessutom är den föreslagna målstrukturen splittrad och svår att överblicka vilket gör de transportpolitiska målen svårare att följa upp.

Ta del av remissvaret