2017-03-29

Kraftsamling för framtidens energi

Svensk Kollektivtrafik delar Energikommissionens ståndpunkt om att Sverige behöver ett mer transportsnålt samhälle. Transporterna måste användas smartare och med mer resurseffektiva fordon och övergången till förnybara energislag samt elektrifieringen måste påskyndas.

Svensk Kollektivtrafik ställer sig därför i sitt remissyttrande bakom förslaget om att utreda hur förenklingar och anpassningar kan ske av befintliga regelverk och skattelagstiftning för att underlätta för elektrifieringen av transportsektorn.

Ta del av yttrandet här.