2017-04-18

Minskning av växthusgas från bensin och dieselbränsle

Regeringens förslag kommer att ge bra effekt på miljön fram till 2020, men sedan blir det oklart eftersom inga mål ännu definierats efter 2020. Ökande låginblandning kommer att leda till ökad efterfrågan på biobränsle, och för att kollektivtrafiken ska kunna fortsätta minska sitt fossilberoende behövs ökad produktion av biobränsle från hållbara råvaror. Det skulle även vara mycket bra om fossil gas och flygbränsle inkluderades i förslaget, skriver Svensk Kollektivtrafik i sitt remissvar.

Regeringens promemoria om reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle hänvisar till propositionen för 2017 i vilken det framgår att en viktig del för insatserna för att nå en fossilfri fordonsflotta är att skapa långsiktiga spelregler för hållbara drivmedel.

I remissvaret skriver Svensk Kollektivtrafik bland annat att skattemässiga villkor för rena biodrivmedel efter år 2020 inte definieras, vilket riskerar att hämma viljan att investera i anläggningar för dessa bränslen. Bussar i den svenska kollektivtrafiken drivs till 76,8 % fossilfritt (2016), och fortsatt tillgång på rena biodrivmedel är centralt för ökande hållbarhet i kollektivtrafiken.

Förslaget innehåller inte heller någonting som premierar bränslen som har högre andel större fossilfritt än vad lagen kommer att kräva. Dessutom saknas beskrivning för hur användning av icke hållbart producerad palmolja och PFAD ska förhindras.

 

.

Ta del av remissvaret här