2017-08-10

Nya föreskrifter om rapportering av utsläpp

Energimyndighetens nya föreskrifter om rapportering och beräkning av växthusgasutsläpp från drivmedel innebär att kraven i EU:s bränsledirektiv nu kommer att genomföras i svensk rätt. Direktivet ställer bland annat krav på kvaliteter för olika typer av drivmedel samt på att drivmedelsleverantörer ska minska växthusgasutsläppen med 6 procent till 2020.

Svensk Kollektivtrafik är positiva till föreskrifterna i sitt remissvar, och konstaterar att föreskrifterna i allt väsentligt berör leverantörer av drivmedel och endast i mycket liten del deras kunder. Den föreslagna beräkningsmetoden ger ett mer rättvist resultat för olika typer av drivmedel och inkluderar både fossila och biodrivmedel. De allra flesta kunder som köper drivmedel kommer inte att märka av de ändrade föreskrifterna, med de föreslagna ändringarna innebära betydande merarbete för de minsta leverantörerna som tidigare inte behövt rapportera. Därför är det bra att kraven för mindre leverantörer inte är lika långtgående som för större.

Ta del av remissen här.