2017-03-14

Så här blir kollektivtrafiken bättre i landsbygden

Utveckla de regionala tågbanorna, gör reseavdraget avståndsberoende och räkna in kollektivtrafikens nytta i de samhällsekonomiska kalkylerna i högre grad än i dag. Det är några av de frågor som Svensk Kollektivtrafik lyfter i sitt yttrande angående Landsbygdskommitténs utredning ”För Sveriges landsbygder”.

Yttrandet ställer sig även positivt till kommitténs förslag om att regeringen bör bedöma vilka konsekvenser en förändring av skatter, avgifter och avdrag inom det transportpolitiska området får för möjligheten att nå de landsbygdspolitiska målen.

Svensk Kollektivtrafik betonar vikten av bättre kommunikationer i landsbygden för att man ska kunna bo kvar och ändå ha bra tillgång till arbete och studier och ställer sig även bakom kommitténs förslag om mål för transportinfrastrukturen: en infrastruktur som säkerställer person- och godstransporter till medborgarna och näringslivet i landsbygderna.

Ta del av remissen här