2018-01-26

EU diskvalificerar biodiesel

Det är positivt att EU-kommissionen vill minska transportsektorns miljöpåverkan genom ökad användning av förnybara bränslen och teknik som möjliggör emissionsfri drift, men det är negativt att EU-kommissionens förslag diskvalificerar dieselteknologi även för biodieseldrift, medan fossil naturgas accepteras för användning i gasmotorer. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i sitt remissvar till Näringsdepartementet angående Ändring av direktiv (2009/33/2009), främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon.

I svaret skriver Svensk Kollektivtrafik att de anser att kommissionens förslag inte är teknikneutralt, och inte tar utgångspunkt i klimatnytta. Det som krävs av EU-kommissionen är ett helhets- och livscykelperspektiv. Frågan om ett fordon är rent eller inte måste avgöras av dess totala effekt på klimatet.

Svensk Kollektivtrafiks medlemsorganisationers bussar använder till allra största delen förnybara drivmedel, där biodiesel (HVO och RME) står för den största delen. Genom att kommissionens förslag inte klassificerar dieselbussar som rena äventyras det klimatkliv som tagits av medlemmarna. Svensk Kollektivtrafik anser att lagstiftning ska möjliggöra och stödja nationell och lokal teknikutveckling som kan bidra till ökad framtida hållbarhet. Det behövs långsiktiga spelregler så att initiativ kan tas och forskning bedrivas för utveckling av förnybara drivmedel.

Ta del av remissvaret här.