2018-07-11

Ny regional indelning ger bättre samordning med myndigheterna

Svensk Kollektivtrafik ställer sig i sitt remissvar bakom Indelningskommitténs förslag om en gemensam regional indelning för tio statliga myndigheter. Förslaget kommer att förbättra samordningen med RKM, landstingen, regionerna, kommunerna och myndigheterna.

Kommittén föreslår en gemensam indelning i sex geografiska områden och där anser Svensk Kollektivtrafik att förslaget borde utgå ännu mer från arbetsmarknadsregionernas utbredning och starka pendlingsstråk. För kollektivtrafiken är Trafikverkets regionala indelning särskilt viktig och i remissvaret understryks vikten av att den föreslagna indelningen inte ska förändra Trafikverkets trafikledningsområden.

Ta del av remissvaret här