2018-01-12

Ökad kollektivtrafik höjer trafiksäkerheten

Trafikanalys har i sin rapport Ny målstyrning för trafiksäkerheten analyserat hur utvecklingen sett ut för antal omkomna och allvarligt skadade i vägtrafiken och föreslagit hur målsättningarna ska formuleras i framtiden. Svensk Kollektivtrafik delar Trafikanalys uppfattningar om målsättningar, bland annat att halvera antalet omkomna i trafiken från 2015 till 2030 och skriver att åtgärder som ökar kollektivtrafikandelen bör användas att höja trafiksäkerheten i vägtrafiken.

I svaret påpekas även att det är viktigt att minska antalet olyckor på väg till och från kollektivtrafikens bytespunkter.

Svensk Kollektivtrafik anser att det är av stor betydelse för trafiksäkerheten att underhåll av vägar och järnvägar prioriteras mycket högt, bland annat genom att bygga bort farliga vägavsnitt och höja vägarnas standard, vilket även gäller järnvägen. I och med att fler cykelbanor byggts ut har antalet ”konfliktplatser” ökat där cyklister och annan trafik möts. För att nå en gynnsam utveckling av trafiksäkerheten är det viktigt att sådana platser elimineras.

Ta del av remissvaret