2018-10-17

Omfattande järnvägsregler med förändringsbehov

Svensk Kollektivtrafik har besvarat Trafikverkets samråd kring järnvägsnätsbeskrivningen (JNB) för 2020. Regleringen är omfattande och tydligheten har ökat över åren, men tyvärr är den inte tillräckligt fullständig för att ge klarhet i hur trafiken får bedrivas.

Avtal och regler som Trafikverket ensidigt sätter upp stödjer inte heller fullt ut de sätt RKM bedriver sin verksamhet på samt hur man reglerar ansvar och befogenheter med trafikutförarna, dvs de som på uppdrag utför järnvägstrafiken.

Det kan handla om att bättre stödja de uppdrag som de olika RKM har enligt lag eller de branschöverenskommelser inom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik där både Svensk Kollektivtrafik och Trafikverket ingår som parter. Det sistnämnda kommer bli än viktigare i och med att Partnersamverkan påbörjat ett arbete kring utökad branschsamverkan för persontågsupphandlingar.

Ta del av remissvaret här