2018-11-01

Risk för ökade kostnader för särskilda persontransporter

Den statliga utredningen Samordning av särskilda persontransporter levererar tyvärr inte tillräckliga förslag vad det gäller att öka samordningen och enbart parter som redan drivs av att öka samordningen kan dra nytta av förslagen. Alla berörda parter risker dock att drabbas av kostnadsökningar. Det framgår av Svensk Kollektivtrafiks remissvar angående utredningen.

Kostnadsökningarna kommer av förslag kring ökad administration, ökade rättigheter för resenärer att ta med hjälpmedel eller att inte resa samplanerat samt de osäkerheter som skapas i oklara definitioner både i verksamheten och i rättstillämpningen.

Svensk Kollektivtrafik tror det är möjligt att använda vissa delar av förslaget för att modernisera dagens lagstiftning men låta andra delar vila i väntan på en ny utredning som tar ett helhetsgrepp över frågan, med ett bredare utredningsperspektiv och ett annat angreppssätt vad gäller möjligheterna att föreslå åtgärder som tar tillvara på samordningsvinster.

Ta del av Remissvaret