2019-05-24

Föreskriftsförslag gör inte lagen mer användbar

Förra året beslutades att taxameterdispenser skulle upphöra och ersättas av ett system med en alternativ utrustning till taxametrar kopplade till en beställningscentral. Svensk Kollektivtrafik har besvarat Transportstyrelsens remiss på förslag på kompletterande föreskrifter.

Svensk Kollektivtrafik var kritisk redan till lagförslaget vars uppgift sades vara att öka skattekontrollen för de fordon som fram till dags datum haft dispens från att ha taxameter. Det är enligt vår mening knappast våra medlemmars egna personbilsfordon eller personbilar vars enda yrkesmässiga uppdrag är att köra skolbarn från glesbygden till byskolan som är högriskobjekt för att bedriva svarttaxiverksamhet. Att då kräva antingen att taxameter installeras eller den ”särskilda utrustningen” som ännu inte ens finns på ritbordet är fel väg att gå. Det är ur många aspekter kostnadsdrivande och det är kommunala och regionala skattebetalare som kommer att få stå för fiolerna. I många fall avser det resor där max 15-20% av intäkterna kommer från resenärerna och där hela ersättningen även egenavgiften är strikt reglerade genom politiska beslut och avtal som är resultat av offentliga upphandlingar.

Föreskrifterna reglerar tillverkning och drift av denna ”särskilda utrustning”. Ett flertal certifieringsförfaranden krävs, vilket leder till kostnadsdrivande produktion av utrustningen. Reglering om vilka data som får och inte får hanteras i systemet leder till att fordonen behöver utrustas med ytterligare parallella system för att kunna hantera sådana elementära fakta som vem som är resenären.

Det ställs också krav på att betalning inte ska ske i fordonet utan till beställningscentralen och att priser ska kommuniceras direkt efter beställning skriftligen till kunden. Lagen omöjliggör dessutom att fordonen både har taxameter och denna ”särskilda utrustning”. Eftersom kommersiell taxitrafik idag har taxametrar kommer inte heller befintliga taxibolag att kunna tillämpa lagen utan stora omstruktureringar av verksamheten. Tillsammans ger lag och föreskriftsförslag inget annat val för de av våra medlemmar som idag har majoriteten av fordon med taxameterdispens än att tvingas installera taxametrar.

Ta del av remissen.