2019-11-07

Orättvis höjning av avgifter för regionala banor

De regionala banorna missgynnas i Trafikverkets förslag om ny avgiftsstruktur i Järnvägsnätbeskrivning 2021. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i sitt remissvar och konstaterar att de banor som klassas som mindre trafikerade får tåglägesavgifter som stiger oproportionerligt medan de högbelastade järnvägsbanorna har en oförändrad avgift.

De banor som får höjda avgifter är de som mest trafikeras av den regionala tågtrafiken. Eftersom avgiftshöjningen inte kopplas till satsningar i underhåll och investeringar på dessa banor innebär det i praktiken att avgiftshöjningen går till satsningar på de nationella stambanorna, och därmed gynnar främst de långväga tågsystemen i kommersiell regi. Förslaget saknar helt en konsekvensbeskrivning av vilka effekter som kan uppstå i olika led och Svensk Kollektivtrafik avstyrker därför denna del av förändringen för JNB 2021.

Ta del av svaret