2019-01-04

Remissvar angående Luftvårdsprogrammet – förslag till strategi för renare luft i Sverige

Svensk Kollektivtrafik har svarat på remiss från Naturvårdsverket, som ska ta fram underlag inför regeringens beslut om nationellt luftvårdsprogram. Syftet med programmet är att redovisa hur Sverige ska nå sina åtaganden om utsläppsminskningar i huvudsak gällande ammoniak och kväveoxider.

I korthet har Svensk Kollektivtrafik följande synpunkter på förslaget:
• Primärt fokus ska vara på stadskärnorna, där ger minskade NOx-utsläpp de största hälsovinsterna
• Det är inte tillräckligt att vänta in elektrifieringens effekter. Andra aktiviteter och åtgärder behövs för att säkra förbättringar på kort och medellång sikt
• Ge bidrag till konvertering av tunga fordon med lägre Euro-klassning till Euro VI
• Inför en skrotningspremie för fordon som genererar höga utsläpp
• Lokala förordningar, förbud och höjda avgifter bör värderas
• Vid offentlig upphandling bör krav ställas på icke miljöskadliga transporter

Ta del av remissvaret här