2019-09-30

Remissvar angående Biojet för flyget

Flygbranschen behöver biobränslen för att minska sina utsläpp i framtiden och vägtrafiken har bättre möjligheter att välja elektrifiering eller biogas än flyget. Men det är viktigt att samtliga trafikslags behov och efterfrågan av biobränslen analyseras och följs.

I dag kör över 86 procent av de regionala kollektivtrafikmyndigheternas ca 10 000 bussar på förnybara drivmedel och andelen ökar kontinuerligt. Om det inte produceras tillräckligt med biodrivmedel till rimliga priser finns det en överhängande risk att kollektivtrafiken blir tvungen att återgå till att köra bussar på diesel, med ökade utsläpp av växthusgaser som följd. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i sitt remissvar angående användning av biojet för flyget.

Ta del av remissvaret