2019-04-29

Synpunkter på Trafikverkets process med anledning av regeringens uppdrag avseende ökad säkerhet vid plankorsningar

Trafikverket har orimligt kort remisstid och dessutom saknas det dialog med RKM. Det skriver Svensk Kollektivtrafik till Trafikverket angående deras regeringsuppdrag att vidta åtgärder för att öka säkerheten vid plankorsningar på den statliga järnvägen.

Det är alltför snäva tidsramar för att hinna föreslå åtgärder och ekonomiska förutsättningar som kan leda till en förbättrad säkerhet. Det är också en stor brist att Trafikverket inte identifierat och genomfört någon dialog med RKM och övriga regionala organisationer under samrådsprocessen.

Ta del av skrivelsen här