2020-10-16

Dispenser för taxameter – kanske blir de kvar ett tag till?

Infrastrukturdepartementet har utifrån coronapandemin och möjlighet till kostnadslättnader för branschen väckt frågan om taxametertvånget för t ex personbilstransporter i hyrverks- och samhällsregi ska senareläggas. Dessa verksamheter har haft möjlighet att söka dispens från taxameter och det har varit en möjlighet som flera av våra medlemmar och deras entreprenörer nyttjat.

Genom en lagändring för att komma åt svarttaxi föreslogs dock att dispenser skulle upphöra 1 januari 2021. Svensk Kollektivtrafik ställer sig positiv till förslaget att fortsätta ge dispenser, då vi anser att lagändringen som genomfördes inte kommer att komma till rätta med svarttaxi, det är inte i hyrverk och skolskjutsverksamheten man hittar svarttaxiåkare. Vi ser dock helst att förlängningen av dispenserna är på längre än ett år då vi bedömer att resandeminskningarna kommer vara kännbara även under 2021 för branschen och det finns lika lite ekonomiskt utrymme om ett år som idag att finansiera denna onödiga utrustning.

Ta del av remissvaret