2020-02-10

Nej till ett ännu striktare regelverk

Svensk Kollektivtrafik avstyrker förslaget att öka Konkurrensverkets möjligheter till ingripande genom att meddela förläggande och förbud, samt förslagen om höjning av upphandlingsskadeavgiften, förlängd tidsfrist och möjlighet att utdöma viten. Det framgår av remissvaret till Finansdepartementet angående Förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen.

Det som behövs är förenkling och effektivisering i regelverket för offentlig upphandling, inte ett ännu striktare regelverk. Det finns dock några bra delar i förslaget, och de delarna handlar om att Tillsynsmyndigheten får uppgiften att motverka korruption, och får möjligheten att avstå från att söka upphandlingsskadeavgift.

Ta del av remissen här.