2020-05-19

Förslag utan negativa konsekvenser

Svensk Kollektivtrafik bedömer att de föreslagna ändringarna i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik inte kommer att ha några negativa effekter för våra medlemmar. Det framgår av remissvaret till Finansdepartementet angående deras promemoria som bland annat tar upp vad en annons om offentligupphandling ska innehålla.

De förslagna lydelserna är snarlika de nuvarande, men är något tydligare till sin karaktär. Förslagen bedöms kunna underlätta statistikinhämtning och den upphandlande myndigheten kan lättare ha kontroll på de annonserade upphandlingarna.

Ta del av remissvaret