2020-04-29

Positivt med skattebefrielse för biogas

Biogas är ett viktigt drivmedel för kollektivtrafiken på samma sätt som HVO och RME. Medlemmarna i Svensk Kollektivtrafik använde 2019 biogas för ungefär 25% för bussarnas körsträcka. Det är därför mycket positivt att regeringen nu lämnat in en ansökan till EU om 10-årig skattebefrielse för biogas vilket föreslås i utredningen Mer Biogas för ett hållbart Sverige. Det framgår av Svensk Kollektivtrafiks remissvar till regeringen.

I svaret betonas även att en bättre distribution t.ex. för flytande biogas, flexiblare distributionsnät och minskat beroende av lokala monopol kan skapa bättre konkurrens och ökad förutsägbarhet i prissättningen på biogasmarknaden. Det är också av avgörande betydelse att regeringen har stor påverkan på kommande styrmedel och direktiv i biodrivmedelsfrågor i EU.

Ta del av remissvaret här