2020-09-02

Skrivelse till infrastrukturminister Tomas Eneroth

Regering och riksdag måste fullt kompensera kollektivtrafiken för intäktsförlusterna under pandemin. De kan dessutom bidra till att minska kollektivtrafikens kostnader och förbättra förutsättningarna för att kunna öka kollektivtrafikresandet igen när pandemin väl är över. Det var budskapet i den skrivelse som överlämnades av Helena Leufstadius vid möte med infrastrukturminister Tomas Eneroth den 27 augusti.

I skrivelsen finns konkreta förslag på beslut som regeringen kan fatta för att minimera kollektivtrafikens kostnader och för att öka resandet med kollektivtrafik. Dessutom betonas vikten av en grön och socialt hållbar omstart där vi använder resurserna och utrymmet mer effektivt och där kollektivtrafik, gång och cykel är de naturliga valen och norm i planeringen och de politiska besluten.


Ta del av skrivelsen