2020-10-15

Svensk Kollektivtrafiks remissvar om ett nationellt biljettsystem

Svensk Kollektivtrafik välkomnar regeringens strävan att öka det hållbara resandet i Sverige. Grundtesen att det finns ett behov av nationell samordning och större öppenhet kring kollektivtrafikdata och biljetter är bra, men vi är inte övertygade om att ett nationellt biljettsystem är det självklara svaret, och bedömer inte heller att det skulle ge någon större ökning av kollektivtrafikresandet. Det framgår av remissvaret av betänkandet SOU 2020_25, utredningen om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige.

Det är idag krångligt för resenärer att hitta, boka och köpa biljetter i Sverige till följd av att mobilapplikationer, biljetthantering och affärsregler skiljer sig åt mellan RKM och kommersiella kollektivtrafikföretag. I betänkandet konkretiseras hur ett nationellt biljettsystem kan utformas, byggas upp, drivas och finansieras. Men den föreslagna tidplanen är orealistisk. Coronapandemin har medfört enorma och negativa effekter på kollektivtrafikens ekonomiska förutsättningar. Ett nationellt biljettsystem kan däremot vara en delkomponent i en mer omfattande trafikpolitik som medverkar till att få alla som idag kör egen bil in i ett hållbart resande, istället för att fokusera på de knappt 1 procent av resenärerna som eventuellt kan uppleva problem med dagens biljettsystem.

Ta del av remissvaret