2021-11-15

Brottsförebyggande roll underskattas

Det är positivt att utredningen "Kommuner mot brott" föreslår att kommunerna ska bedriva ett lagstadgat samordnande brottsförebyggande arbete. Däremot saknas synen på det regionala perspektivet samt kollektivtrafikens roll, framgår i remissvaret om utredningen.

Kollektivtrafiken har en viktig roll att spela och RKM, fastighetsägare inom kollektivtrafiken samt trafikutövare behövs i det brottsförebyggande arbetet. Utredningen nämner detta bara i förbigående och underskattar grovt kollektivtrafikens roll. Utredningen hade gärna fått titta bredare på förutsättningar för lokalt och regionalt brottsförebyggande arbete.

Ta del av remissvaret