2021-10-29

Covid 19: Minskade befogenheter men fortsatt beredskap

Svensk Kollektivtrafik håller med regeringens förslag att i januari ta bort de delar i covid 19-lagen som ger dem rätt att besluta att kollektivtrafik inte får bedrivas.

Den höga vaccinationsgraden gör de nuvarande befogenheterna oproportionerliga, långt utöver vad som är nödvändigt, framgår i remissvaret angående pm:et om Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen.

I svaret delas även regeringens bedömning att fortsatt beredskap ändå behövs eftersom smittläget snabbt kan förändras. Det kan återigen bli nödvändigt att införa åtgärder med kort varsel för att minska smittspridning och det är därför positivt att lagen föreslås fortsätta att gälla t o m maj 2022.

Svensk Kollektivtrafik hänvisar även till de synpunkter som lämnats i Svensk Kollektivtrafiks remissvar angående Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och i Svensk Kollektivtrafiks remissyttrande angående promemorian Covid-19-lag.

Ta del av remissvaret